bu-ko 2018 52cc scrap metal recycling for municipal solid waste